กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

นัทธีรา พุมมาพันธุ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ t-test  F-test, One-way ANOVA และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD  (Least Significant Difference)

            ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31 - 35 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/สถาบันการเงินเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท  สถานภาพ  สมรส  โสด ด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่ดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีฉลากสีเขียวและฉลากประหยัดไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อประเภททำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน้ำ และใช้สำหรับรับประทาน เช่น น้ำดื่มอาหาร เหตุผลที่ซื้อเพราะตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวสถานที่ซื้อ คือ ห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ เช่น บิ๊กซี โลตัส เซ็นทรัล จะซื้อเมื่อมีการลดราคาหรือเมื่อเกิด
ความต้องการจะใช้ การตัดสินใจซื้อมาจากตนเองและเพื่อนๆ ต่อครั้งใช้เงินในการซื้อระหว่าง 500 - 1,000 บาท ระดับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านการส่งเสริมการตลาด

            ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างกันของ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส ทำให้ผู้บริโภคมีความนึกคิดพิจารณาต่างกันตามสถานะไปด้วย ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตโดยทั่วไปต่างกัน และส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในภาพรวมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์มีมากที่สุดรองลงมาด้านการจัดจำหน่าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับน่าเชื่อถือ
มีสัญลักษณ์ ฉลาก เพื่อการรับรองเป็นการยืนยันถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการจัดจำหน่ายในสถานที่
บ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือร้านที่จำหน่ายเฉพาะโดยตรงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อได้ง่าย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย