การสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย

Main Article Content

อักษรา พันธะโคตร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความสำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาสังคม

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขั้นการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 บรรยากาศที่ปลอดภัย ขั้นที่ 2 พึงพอใจ ขั้นที่ 3 วางแผนและลงมือกระทำ  ขั้นที่ 4 ทบทวน ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยน ขั้นที่ 6 สรุป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย