รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

Main Article Content

ชัชวีร์ แก้วมณี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นของนิสิต จำนวน 48 คน ความต้องการจำเป็นของครูพี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่นิเทศนิสิต จำนวน 48 คน เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยพบว่า

ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นิสิตและครูพี่เลี้ยงพบว่า สามารถสรุปสังเคราะห์คุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้ 3 ด้าน คือ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานกลุ่ม และการมีทักษะทางสังคม โดยคุณลักษณะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย