ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรม การประเมินทางประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ทศวรรณ คำสงค์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบพฤติกรรมการประเมินทางประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40-50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติพฤติกรรมการประเมินทางประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย  ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.46 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest -Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ t – test แบบ Dependent Sample และขนาดส่งผลของโคเฮน (Cohen, s d) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย