การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

Main Article Content

บังอร เสรีรัตน์

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับ นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน และ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ดำเนินการวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 โดยมีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ1) ขั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน และ2) ขั้นการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และวิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis) และตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation  method) ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตร

และการสอน มี 5องค์ประกอบคือ 1) แนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดกิจกรรม 4) บทบาทผู้สอนและผู้เรียน และ5) ผลที่ผู้เรียนได้รับ

2. ผลการนำรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนไปใช้ พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) สิ่งที่เรียนรู้ที่ถูกนำไปใช้มี 2 ลักษณะคือ เนื้อหาสาระ และวิธีการ 3) ขั้นตอนการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ มี 3  ขั้นตอนคือการทบทวนความรู้ และวางแผนการนำไปใช้ กำกับ ตรวจสอบ และการประเมินผล 4) เหตุผลในการเลือกสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้มี 4 ประการ คือความชอบ การเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจน ความสอดคล้องกับปัญหาที่พบ  และความคล้ายของกิจกรรมใหม่กับกิจกรรมที่เคยทำในโรงเรียน 5) สถานการณ์ที่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้คือ ห้องเรียน  โรงเรียน และชีวิตประจำวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย