การพัฒนาสื่อเสริมเอ็มเลินนิ่ง (M-Learning) เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

Main Article Content

ชมเกียรติ เขมานันต์
สุรชัย ประเสริฐสรวย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อเสริม M-Learning  เรื่อง Emergency Procedure ในวิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเกณฑ์ 90/90 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของลูกเรือที่ใช้งานสื่อเสริม M-Learning  กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเรือที่ไม่ได้ใช้งานสื่อเสริม M-Learning และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเรือที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน จำนวน 30 คนโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster Sampling) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ สื่อ M-Learning เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกเรือที่มีต่อสื่อเสริม
M-Learning สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า  1) สื่อเสริม M-Learning เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 90/90 2 ) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อเสริม M-Learning สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้สื่อ
M-Learning ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3 ) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อเสริม M-Learning เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบินสำหรับลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย