การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง

Main Article Content

คุณาวุฒิ เดชเสถียร

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง2) พัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง และ 3) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 920 คน ตามข้อกำหนดของการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation models) ด้วยโปรแกรมลิสเรล version 9.1 Activation code: 3CF6-3CF7-A966-DFCD ประกอบด้วยค่า c2 ค่า df ค่า p value ค่า RMSEA ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่า SRMR และค่า CN

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง ประกอบด้วย  1)  องค์ประกอบด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและมีความเป็นธรรม 2)  องค์ประกอบด้านสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัย 3)  องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กร  4)  องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน   5) องค์ประกอบด้านสังคมเศรษฐกิจ 6) องค์ประกอบด้านครอบครัว 

2. ดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและมีความเป็นธรรมได้แก่  หลักการกำหนดค่าตอบแทน  การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรงและโดยอ้อม  และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นลักษณะของความพึงพอใจ 2) องค์ประกอบด้านสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยได้แก่  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความปลอดภัย  มาตรการรักษาความปลอดภัยของการทำงาน  และการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการทำงาน 3) องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์กรได้แก่  การได้รับการยอมรับจากบุคคลในองค์กร  ความร่วมมือในการทำงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) องค์ประกอบด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานได้แก่  แนวคิดการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการครูมุสลิม  การประเมินความต้องการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการครูมุสลิม  กระบวนการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการครูมุสลิมและการประเมินผลการพัฒนาฝึกอบรมข้าราชการครู 5) องค์ประกอบด้านสังคมเศรษฐกิจได้แก่  รายได้ของครอบครัว  สภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครู   และความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  6) องค์ประกอบด้านครอบครัวได้แก่  การจัดการรายได้และรายจ่ายของครอบครัว  วิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัว  และการบริหารเวลา รักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย