การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ฮินดล เดชเสถียร

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) ตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู  ทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ได้แก่ผู้บริหาร และครู  จำนวน 850 คน   ตามข้อกำหนดของการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น   ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Models) ด้วยโปรแกรมลิสเรล version 9.1   Activation code: 5B34-F2FD-52F4-38D0 ประกอบด้วย ค่า c2  ค่า df    ค่า p-value  ค่า RMSEA   ค่า GFI  ค่า AGFI  ค่า RMR  ค่า SRMR  และค่า CN

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ  21 ตัวบ่งชี้  ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  1) คุณลักษณะการเคารพสิทธิของผู้อื่น มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ การยอมรับสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ให้เกียรติและนับถือผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่ล่วงเกินหรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่น    2) คุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  ความกล้าหาญแสดงออกในทางที่เหมาะสม   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3) คุณลักษณะการมุ่งอนาคต  มี 3  ตัวบ่งชี้  ได้แก่มีความสามารถคาดการณ์ตัดสินใจล่วงหน้า มีการวางแผนเลือกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเหมาะสมถูกต้องเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต ความสามารถควบคุมตนเองให้กระทำหรือเว้นการกระทำบางอย่างตามความต้องการของตน  4) คุณลักษณะการตรงต่อเวลา มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  มาทำงานหรือปฏิบัติภารกิจทันตามเวลาที่กำหนด   ทำงานด้วยความกระตือรือร้นมุ่งมั่นเต็มใจ ทำงานเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  5) คุณลักษณะความรับผิดชอบ รู้จักวางแผนการทำงานด้วยความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ  มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  6) คุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ มีความจริงใจน่าเชื่อถือไว้วางใจได้  ไม่ลักขโมยไม่คดโกงไม่หลอกลวง  มีความซื่อตรงทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งต่อตนเองและผู้อื่น   และ7) คุณลักษณะความเป็นผู้นำ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มีความสามารถในการปกครองดูแล มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ทำให้ประสานงานผลักดันจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติภารกิจตามความคิดคำแนะนำคำสั่งด้วยความเต็มใจ

2.  การตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พบว่าโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิติ c2 = 225.30 ค่าความน่าจะเป็น (p) = 0.00024 ที่องศาอิสระ(df) = 156 ดัชนีวัดระบบความกลมกลืน (GFI)
= 0.932 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.958 กลุ่มตัวอย่าง (CN) = 413.323 ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) = 0.146 ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR)
= 0.0194  ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) = 0.0437

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย