การประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Main Article Content

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหลักการ 4 ด้าน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะห์เมทริกซ์ ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความแตกต่างกัน โดยสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าเฉลี่ยมากกว่าสภาพที่เป็นจริงทั้งภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ด้านการตรวจสอบและประเมินผลอยู่ในระดับดีกว่าเกณฑ์ ด้านการปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับดีมาก ด้านการวางแผนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และด้านการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในระดับควรพัฒนา

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)