การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

วราภรณ์ วราธิพร
พิทักษ์ นิลนพคุณ
อุษา คงทอง
บุญเรือง ศรีเหรัญ

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 11 แห่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 400 คนโดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 41 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยใช้โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชั่น 9.10 รหัส :475F-1428-98B6-0B37

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. องค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี 5 องค์ประกอบได้แก่ความสามารถด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษา (Grammatical Competence)ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) ความสามารถด้านความเข้าใจในระดับข้อความ (Discourse Competence) ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic Competence) ความสามารถที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Metacognitive Competence)

            2. ความตรงเชิงโครงสร้างจากการสำรวจองค์ประกอบด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้ ค่าไค-สแควร์:c2= 0.911, องศาความเป็นอิสระ:df = 219,  p-value = 0.00000,  RMSEA = 0.000,  GFI = 0.96,  AGFI = 0.94,  CFI = 1.00,และ CN = 550.89

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>