การศึกษาสภาพ ปัญหา การกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

Main Article Content

ชนากานต์ คงกะพันธ์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา การมอบอำนาจและการใช้อำนาจ  การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ขนาดสถานศึกษาที่ผู้บริหารปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 127 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t – test)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  2) ปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับน้อย  3) สภาพการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน  ส่วนสภาพการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน 4) ปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และมีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิทางการศึกษา  ขนาดสถานศึกษา  และมีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2546 ก).คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2545).การวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา.โครงการนำร่องการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
_______.(2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2550). การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา าตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.(2545).รายงานการวิเคราะห์เพื่อปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์
_______.(2545).การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.