การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Main Article Content

เสรี ตั้งเจริญ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำแนกตามการศึกษาที่เปิดสอน ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 127 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method 

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมมีปัญหา อยู่ในระดับ น้อย  3) สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีการศึกษาที่เปิดสอน ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และ 4) ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีการศึกษาที่เปิดสอน ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน  มีปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

โกมล สำแดง. (2547). การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
กกกกกกกขั้นพื้นฐาน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5.
กกกกกกกรายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธนาพร ศิริมั่น. (2555). การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กลุ่มย่อยที่ 4 ในสังกัดองค์การ
กกกกกกกบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์. (2553). การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณภายใต้การกระจายอำนาจ กกกกกกกการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
กกกกกกกวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ลดาวัลย์ มชะศรี. (2550). การมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กกกกกกกโรงเรียนในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1. รายงานการศึกษาอิสระ
กกกกกกกปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ.
สร้อยวสันต์ ศรีคำแหง. (2553). การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
กกกกกกกการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
กกกกกกกพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.
อำนวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เศาภายน. (2547). หลักการบริหารงบประมาณและการเงิน
กกกกกกกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.