การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบCIPPA Model กับการเรียนแบบปกติในพื้นฐานอาชีพงานธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Main Article Content

สมใจ คลังวิจิตร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบCIPPA Model กับการเรียนแบบปกติชื่อหน่วยการเรียนรู้   ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   รายวิชา (พื้นฐาน) การงานพื้นฐานอาชีพ  2.เพื่อการวางแผนการเรียนที่จะสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน    เพื่อการค้นคว้าความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   รายวิชา (พื้นฐาน) การงานพื้นฐานอาชีพ จำนวนนักเรียน 46 คน  แบ่งเป็น2กลุ่มคละระดับผลการเรียน  1.การเรียนรู้แบบ CIPPA Model จำนวน  20  คน  2.การเรียนแบบปกติ  จำนวน  20  คน   การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบ CIPPA Model กับการเรียนแบบปกติ  ด้วยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  แบบไม่อิสระ    การวางแผนการเรียนที่จะสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อการค้นคว้าความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)      จากการศึกษากลุ่มทดลองที่การเรียนแบบ CIPPA Model กับ กลุ่มควบคุมการเรียนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01      การวางแผนการเรียนที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้    1.กำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เน้นการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มผู้เรียน   2.กิจกรรมการเรียนและกระบวนการสอนต้องมาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ  สร้างทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้   3.การวัดประเมินผล การประเมินจะพิจารณาจากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่นให้นักเรียนจัดทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายใน 1 สัปดาห์มาส่ง เพื่อดูว่านักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนหน่วย ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค   รายวิชา (พื้นฐาน) การงานพื้นฐานอาชีพมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมสามัญศึกษา. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540.
ทัศนา แขมมณี. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : โอเดียร์สโตร์, 2545.
ประกาศิต ปลั่งกลาง. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เดลซิปปา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
สุดารัตน์ ไผ่พงศาวงศ์. การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน CIPPA MODEL เรื่องเส้นขนานและความคล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์, 2543.
อรพรรณ ไชยสิงห์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL). โรงเรียนบ้านเมืองไพร
(เมืองไพรวิทยาคาร) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.