การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Main Article Content

บุศรากรณ์ คำชะนาม
ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4     2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    3) เปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  หัวหน้าฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 126 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบทีและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

     1.  โรงเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการดำเนินงานนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก

     2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

    3. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการดำเนินงานนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

    4.  โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

    5. การนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ อินทร์น้อย. (2553). กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
กัณฑิมา เพียมูล. (2551). ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี.
เจริญชัย บรรเลงรมย์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
ธวัชพงษ์ รู้บุญ. (2552). สภาพและปัญหาการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ปรวัตร แก้วฝ่าย. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้กระบวนการนิเทศภายในกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนครเขต 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร.
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. (2543). การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รจนา บุญรอด. (2548). กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศุภวัตร บำรุงสวัสดิ์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
กับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สันติ บุญภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ : บุ๊คพอยด์.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ กระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมชน สหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2557). สพฐ เตรียมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.obec.go.th/news/58375[1 พฤศจิกายน 2557].
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก. กรุงเทพ :
กระทรวงศึกษาธิการ.
สุณีรัตย์ วีระสุนทร. (2553) การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ตราด. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อุดมสิน คำมุงคุณ. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.
อมรรัตน์ เถื่อนทอง. (2554). การบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี