การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

Main Article Content

พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์
ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และ2) เปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  31 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ได้จากการสุ่มตามระดับชั้นแบบไม่เป็นสัดส่วนจำนวน 44 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

แบบอิสระ

            ผลการวิจัยพบว่า

            1.  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก พบว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน ตามลำดับ

            2.  การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  31 การจำแนกตามขนาดสถานศึกษา  ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จุรีรัตน์ มีพันธ์. (2553). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏลำปาง.
ประเสริฐ สวนจันทร์. (2553).การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1.งานนิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัฒนพงษ์ มมประโคน. (2553). การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.
สุภาพ อัยยะ. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. (2555). คู่มือการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2547). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์องค์การค้ารับส่งสินค้า
และพัสดภัณฑ์ (ร.ส.พ.).