ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ชดากร สถิตย์

Abstract

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รวมถึงการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักแรมในอำเภอวังน้ำเขียวในปี 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างใช้หลักทฤษฎีความไม่น่าจะเป็น(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้สถิติแบบ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ และด้านบุคลากรโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ 3.64 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการให้บริการ  และด้านการตลาด และ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33, 3.30, 3.18, 3.16 และ 2.99 ตามลำดับ ปัจจัยด้านแรงจูงใจพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางด้านสถานภาพและชื่อเสียง และทางด้านกายภาพ  โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ยเท่ากับ3.30 และ 3.05   ปัจจัยด้านแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม และแรงจูงใจระหว่างบุคคลโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านความประทับใจ  ด้านทัศนคติ และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร และ โดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.17, 2.92และ2.74ตามลำดับ ระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกที่พักแรมจากด้านสถานที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  ด้านสภาพห้องพัก ด้านอัตราที่พักแรม และการต้อนรับของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30,3.72และ3.53 ด้านระบบความปลอดภัย และชื่อเสียงของที่พักอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และ 2.93 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยว (2554) สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 2553 : ออนไลน์http://www.tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php
กรมการท่องเที่ยว (2554) สถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ออนไลน์http://www.tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php
กรมการท่องเที่ยว (2554) สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ออนไลน์http://www.tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.2554 แนวโน้มท่องเที่ยวไทย ปี 54 ออนไลน์http://www.mots.go.th/ewt_news
กนกพร ศิริโรจน์ (2545) กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่อเที่ยวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาสถานที่พักแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จันทร์จิราพร พิบูลย์ ( 2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่ใช้บริการที่พักแรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์. การค้นคว้าอิสระ . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชูสิทธิ์ชูชาติ (2543) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำวาง. เชียงใหม่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บุษบา สุธีธร และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) เจนคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537)ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พรทิพย์ พิมลสินธุ์(2540) ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก
สิทธิศักดิ์ พระประสิทธิ์สุข (2553) การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อำเภอวังน้ำเขียว: ออนไลน์ http://www.ryt9.com/technology/
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคารพาณิชย์ของคนทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Mcintosh ,Robert W. and ChariesR.Goeldner (1986) Tourism Principle : Practices and Philosophies.(5th and ed.) New York: John Wiley &Sons.Inc.