ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ประทานพร แก่นจันทร์

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี จำนวน 19 แห่ง รวม 590,334 คน                 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ได้มาจากการใช้สูตรของ ท่าโร่ ยามาเน่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมระดับปานกลาง (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ความยาวนานในการอาศัยอยู่ การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นสมาชิกลุ่ม ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการศึกษาไม่แตกต่างกัน (3) ปัจจัยทางสังคมได้แก่ การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี ระดับปานกลาง ผลการทดสอบความถดถอยพหุคูณ และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านเทศ, อายุ, อาชีพ, ความยาวนานในการอยู่อาศัย, การเป็นสมาชิกกลุ่ม, การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ความศรัทธาในตัวของผู้บริหาร, การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ประสิทธิ สันติกาญจน์ (2530) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มนตรี นาคสมบูรณ์ (2540) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี” ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
วิโรจน์ ฮะวังจู (2550) “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตำบลนาดี
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุภควดี ธนสีลังกูร (2545) “การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น” วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น