รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Main Article Content

ประภาพรรณ ปรีวรรณ

Abstract

          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) สร้างและยืนยันรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) เสนอแนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 421 คน จากแหล่งข้อมูล คือ สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 421 แห่ง มีการตรวจสอบและพัฒนารูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านผู้ประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และเก็บตัวอย่างได้ จำนวน 297 แห่ง เป็นอัตราการตอบกลับ (Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 70.6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม LISREL 9.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 1) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี                ความร่วมมือ และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก และทุกองค์ประกอบ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ 2= 82.876, df = 48, P-value = 0.0013, GFI = 0.963, AGFI = 0.925, χ 2/ df = 1.726) แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (Byme, 1998) 3) แนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                 ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ได้แก่ การพัฒนา; รูปแบบการเรียนการสอน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการนิเทศ ติดตามผลการฝึกทักษะและการเรียนรู้ ด้านความรวมมือ ได้แก่                          การพัฒนา; การสนับสนุนของรัฐบาล งบประมาณและทรัพยากร และการพัฒนาระบบทวิภาคี ด้าน                       การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนา; ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน การใช้สื่อและกิจกรรม และการวัดและประเมินผล

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จรัญ ชัยทิพย์. (2545). การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคของ
นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้. (2541). แนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. อ้างใน ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2555.
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551. (2551). การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี.
สืบค้นจาก http://www.vec.go.th.
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์. (2555). ไฮไลท์แรงงานไทยในปี 2555. สืบค้นจาก
http://www.v-cop.net/file/ธปท.
สิริมนต์ นฤมลสิริ. (2557). กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2556). ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาอาชีวศึกษา.
สืบค้นจาก http://www.kycec.ac.th/document/Plan.docx.
Byrne, B. M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS:
Basic Concepts, Applications and Programming. Mahwah, New Jersey.
Deming, W. Edwards. (1986). Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering
Study. ISBN 0-911379-01-0.
Malhotra, N. K. (1996). Marketing Research: An vocational applied orientation.
Singapore: Prentice-Hall, Inc.
Von Bertalanffy, L. (1956). General System Theory: General Systems. Yearbook of
the Society for the Advancement of General System Theory. 1: 1-10.