การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Main Article Content

กฤษณะ ทัพบำรุง

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 110 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s method 

               ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมพบบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  2. ปัญหาในการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  โดยมีปัญหาสูงสุดในด้านการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และปัญหาที่ต่ำที่สุดในด้านการเตรียมการจัดทำ  3. สถานศึกษา ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน  ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน  
และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน  มีสภาพการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  4. สถานศึกษาที่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน  ระดับการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน   และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่างกัน  มีปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ. (2544). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ม.ป.ท.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
ดำริ บุญชู. (2545). การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์.
ทวี ชิวปรีชา. (2548). สภาพและปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประหยัด อุตรา. (2552 ). การบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปัญญา วาชัยยูง. (2536). การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูประถมศึกษา ในโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับโรงเรียนที่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์. (2553). การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณภายใต้การกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
มงคล ชูทิพย์. (2546). การศึกษาสภาพการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ศราวุธ ดวงพิลา. (2546). การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง. (2556). แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. อ่างทอง : ผู้แต่ง.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559). กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง.
สุรชัย โสภาพรม. (2547). ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
สุรีพร สุกพันธ์. (2550). การศึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอแม่สาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. (2545). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์ จำกัด.
ไสว วงศ์สาลี. (2546). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
อุทัย บุญประเสริฐ. (2538). การวางแผนและระบบแผนงานในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : เอส คี เพรส.
อุทิศ ศรีประสงค์. (2547). สภาพการบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี.