สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

Main Article Content

อัจฉรีย์ พิมพิมูล
กันย์สินี จาฏุพจน์

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ภารกิจงาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งานด้านสาธารณสุข (งานโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน) งานอื่น ๆ (งานชลประทานระบบท่อ) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้รับริการงานโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคนพิการ จำนวน 333 คน ผู้รับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 244 คน ผู้รับบริการงานโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน จำนวน 400 คน และผู้รับการงานชลประทานระบบท่อ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 จำแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตามลำดับ และในภาพรวมเปรียบเทียบทั้ง 4 ภารกิจงาน พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคืองานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48  และงานอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36  ตามลำดับ

 

                     

                 This research aims to survey the satisfaction of service recipients in 4 missions: the social development and welfare (Project of Provincial Administrative Organization (PAO) takes care of disabled persons), the law enforcement or disaster prevention and mitigation (the section of the disaster prevention and mitigation), the public health (PAO project takes care of population), and other missions (the section of the pipe system irrigation). The sample are 333 service recipients in PAO project that takes care of disabled persons, 244 service recipients in the section of the disaster prevention and mitigation, 400 service recipients in PAO project that takes care of population, and 400 service recipients in the section of the pipe system irrigation. Tool used in this research is the questionnaires. Statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation.

                 The overall results for each facet are found that the satisfaction of service recipients, that is at an excellent level with the mean of 4.58, are the procedures and duration of the operations, the service channels, the facilities and properties, and the personnel. For discussion of each facet in 4 missions is found that the average satisfaction that is at an excellent level is the public health with the mean of 4.88, the law enforcement or disaster prevention and mitigation have gotten the average satisfaction at an excellent level with the mean of 4.60, the social development and welfare have gotten the average satisfaction at a good level with the mean of 4.48, and other missions have gotten the average satisfaction at a good level with the mean of 4.36, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

อัจฉรีย์ พิมพิมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

กันย์สินี จาฏุพจน์

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2556). คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). โครงการศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด.

ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์. (2550). ความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (2554). สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554. ฟ้าใสก็อบปี้ อุบลราชธานี.

--------. (2555). สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555. ฟ้าใสก็อบปี้ อุบลราชธานี.

--------. (2556). สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556. ฟ้าใสก็อบปี้ อุบลราชธานี.

--------. (2557). สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557. ฟ้าใสก็อบปี้ อุบลราชธานี.

--------. (2558). สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558. ฟ้าใสก็อบปี้ อุบลราชธานี.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี.