ปัจจัยด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Main Article Content

ศรัฐ สิมศิริ
มานะ เอี่ยมบัว
ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี
สธนวัชร์ ประกอบผล
วรรณิกา เกิดบาง
นรินทร สรวิทย์ศิรกุล
รตนนภดล สมิตินันทน์

Abstract

             ความหลากหลายในรูปแบบการท่องเที่ยวยังเป็นจุดดึงดูดและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกับการท่องเที่ยวคือการซื้อขายสินค้าที่ผลิตขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ การศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความน่าสนใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งยังศึกษาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น นำข้อมูลมาวิเคระห์ผลเพื่อบรรยายลักษณะของตัวแปร ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นประเภทผ้าหรือเครื่องแต่งกายมากที่สุด รองลงมาเป็นศิลปะประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือของที่ระลึก โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ได้แก่ ที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม มีราคาเหมาะสม และเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากหรือของที่ระลึก เป็นต้นส่วนปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ควรเป็นรูปทรงเรขาคณิต เจาะช่องให้เห็นตัวสินค้า ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ มีพื้นผิวด้าน ใช้คู่สีกลมกลืนที่มีระดับสีเข้มอยู่ในโทนสีเดียว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญของปัจจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจและการตัดสินใจซื้อ เพื่อนำไปใช้ออกแบบหรือพัฒนาสินค้าให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

 

                 At present, various forms of tourism is attractive and popular for tourists. The major component that comes with tourism is shopping. Most of tourist purchase products which manufactured to show the identity. The study of Product and Packaging factors that Influence on Consumer Purchase Decision aim to study consumers' products demand inclusive of the factors affecting consumer interest and buying decisions and also explores the characteristics of packaging that are consistent with consumer demand and to offer product and packaging design guideline which can attract and make consumer purchasing decisions. The questionnaire used as research tool in order to collected data, analyses result and describe variables. The study reveals consumers prefer local products for example fabric and apparel, arts and crafts. A fine-looking package which reasonable price and can be use as souvenir are the factors affecting consumer interest and purchase decisions. Tourists prefer geometric shape package which perforated to view the product inside. Manufactured from a matte finish material, use any color that blends in with the fresh color tones of the same color. These are the key factors of product design and packaging to attract attention and make purchasing decisions. Thus, this could benefit for design and develop products to meet the needs of consumers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ศรัฐ สิมศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มานะ เอี่ยมบัว

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สธนวัชร์ ประกอบผล

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วรรณิกา เกิดบาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นรินทร สรวิทย์ศิรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รตนนภดล สมิตินันทน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

References

ยุพดี เสตพรรณ. (2544). ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: พิศิษฐ์ การพิมพ์

วรดิษ กาญจนอัครเดช (2550). ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับขนมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาขนมไทยจังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะมัณฑนศิลป.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่ตลาด = Marketing strategies & market oriented strategic management. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.

สถิตินักท่องเที่ยวและยานพาหนะในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ออนไลน์] http://www.dnp.go.th/NPRD/develop/data/stat58/fthai_58.pdf

เสรี วงษ์มณฑา (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟิล์มมและไซเท็กซ์จํากัด.

Ampuero O., Vila N. (2006). Consumer perceptions of product packaging", Journal of Consumer Marketing, Vol. 23 Issue 2 pp. 100 - 112

Fairhurst, A., C. Costello, and A. F. Holmes. (2007). “An Examination of Shopping Behavior of Visitors to Tennessee According to Tourist Typologies.” Journal of Vacation Marketing 13 (4); 311-20.

Goeldner, C. R., Ritchie, J. R. B. & McIntosh, R. W. (2000). Tourism. Principles, Practices, Philosophies, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Gordon, B. (1986). “The Souvenir: Messenger of the Extraordinary.” Journal of Popular Culture 20 (3);135–46.

HUME, D.L. (2009). The Development of Tourist Art and Souvenirs - The Arc of the Boomerang: From Hunting, Fighting and Ceremony to Tourist Souvenir. International Journal of Tourism Research 11(1): 55–70.

Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. (2000). Consumer Behavior. Prentice-Hall, Inc.,

Meyers, H., and J. Lubliner. (1998). Marketer’s Guide to Successful Package Design. NTC Business Books.

Nagamachi, M., Lokman, A.M., (2009). Innovations of Kansei Engineering. Industrial Innovation Series. Adedeji B. Badiru (Eds.). In print, Taylor & Francis.

Naliniben M. Chauhan. (2013). Consumer Behaviour and his Decision of Purchase. International Journal for Research in Management and Pharmacy (IJRMP). Vol. 2, Issue 5 pp. 1 - 4

Revilla, G., and T. H. Godd. (2003). “Authenticity Perceptions of Talavera Pottery.” Journal of Travel Research 42 (1); 94-9.

Ricardo Pires Goncalves. (2008). “Product Characteristics and Quality Perception.” Consumer Behavior.

Simon T. W. Schütte. (2004). Concepts, Methods and Tools in Kansei Engineering, Ergonomics Science, Linköpings Universitet, Sweden.

Van-Nam Huynh, Hongbin Yan, and Yoshiteru Nakamori. (2010). “A Target-Based Decision-Making Approach to Consumer-Oriented Evaluation Model for Japanese Traditional Crafts.” IEEE Trans. Eng. Manag 57 (4).