ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น

Main Article Content

สรรกมล กรนุ่ม
ประทีป จินงี่
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเข้ากลุ่มทดลอง จำนวน 22 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 18 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ฐานแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม โดยมีกิจกรรมที่สร้างขึ้นจากแนวคิดและเงื่อนไขของการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย  การพัฒนาเจตตคติการเห็นแบบอย่าง การสื่อสารทางบวก และการควบคุมตนเอง ให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารญาณ ส่วนกลุ่มควบคุมทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมฯ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 5 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .13 - .80  และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ 0.59 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมีคะแนนพฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้ บุคคลหรือหน่วยงานใดจะนำโปรแกรมฯ ไปประยุกต์ใช้ควรคำนึงถึงความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯเพราะเป็นทักษะพื้นฐานในการทำกิจกรรมในโปรแกรมฯ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กรนุ่มส., จินงี่ป., & พึ่งโพธิ์สภน. (2020). ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 26(1), 102-122. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/191677
Section
Research Article
Author Biography

สรรกมล กรนุ่ม, Graduate Student, Doctoral of Philosophy Degree in Applied Behavioral Science Research, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University

Chaild and Adolescent Mental Health Rajanakarindra Institute Thailand

References

Bandura, A.(1986). Social Foundations of Thought and Action : A Social Cognitive Theory. Englewood
Cliffs, New Jessey : Prentice-Hall.
Bunchu, D. (2006). kānsāng bǣp khat krō̜ng læ prōkrǣm pō̜ngkan phrưttikam sīang tō̜ kān khop
phư̄an tāng phēt thī mai mo̜som khō̜ng wairun [The Construction Screening and Risk
Behavior Prevention Program for Inappropriate Heterosexual Relationship of Adolescents].
Parinyā Niphon Kānsưksā Mahābandit (čhittawitthayā kān nænǣo) Bangkok: Bandit
Witthayalai, Srinakharinwirot University.(in Thai)
Chuchom, O.(2009). Wičhaikưngthotlō̜ng [Qusi-experimental research]. Warasan Phrưttikammasat,
15(1); 1-15. (in Thai)
Department of Mental Health. (n.d.). sathānakān panhā sukkhaphāp wairun [Health Risk Behavior
of Adolescents] on July 28th, 2017 Retrieved from
https://www.dmh.go.th/downloadportal/Strategy.(in Thai)
Department of Mental Health., Department of Health., Department of Control Disease., Department
Of Health Service support.(n.d.).thō̜trahat rūpbǣp kānčhat phư̄nthī wairun læ yaowachon
læ kānčhat phư̄nthī kān rīanrū khō̜ng phō̜ mǣ [ The decoding of adolescents and youth’s
area model and parents’ learning area]. Nonthaburi: Ministry of Publish Health. (in Thai)
Dewey, J. (1993). How to Think. Boston D.C. heath Company.
Ennis, R.H. (1985, October). “A logical Basic for Measuring Critical Thinking Skill,”
Educational Leadership. 43: 45-48.
Franks.J.S, (2010). Problem Solving and Critical Thinking Education in a Situation of Rural
Poverty: An Action Research Project. Master of Science in Education. United
States: Purdue University.
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and
Reference, 17.0 update (10ed) Boston: Pearson.
Josephson, A.(1987). Family therapy: intergrating individual and family dynamics. Presentation
at the 140th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Chicago.
National Child and Youth Development Committee. (2011). phǣn phatthanā
dek læ yaowachon hǣng chāt [National Child and Youth Development Plan 2012 - 2016
]. Bangkok: Community Agricultural Cooperatives of Thailand Publisher. (in Thai)
Munnithidarunatho̜n. (n.d.) sathānakān yaowachon Thai [Thai youth situation] on July 28th,
2017 Retrieved from https://www.compassionth.com/?page_id=6260. (in Thai)
Office of the National Education Commission. (2002). Phrarātchabanyathǣngchāt 1999
sō̜ngphanhārō̜isīsipsō̜ng læthīkǣkhai Phœ̄mtœ̄m (chabapthī 2) 2002 [National Education
Act B.E. 1999 and Editing (2nd) 2002]. Bangkok: Sweet Chili Graphic Co., Ltd. (in Thai)
Pho̜nmasurin, W.(1998). kānprīapthīap phon khō̜ng kān fưk kānlot khwām ʻō̜nwai yāng pen rabop
penrāi bukkhon læ kānhai kham prưksā penrāi bukkhon bǣp yưt bukkhon pen sūnklāng
phư̄a lot khwām witok kangwon nai kān khop phư̄an tāng phēt khō̜ng nisit chan pī thī 2.
[Comparison of the results of individualized sensitivity reduction training and individual
counseling a person-centered model to reduce anxiety about courtship of second - year
students]. parinyā kānsưksā mahābandit(Čhitwitthayākānnænǣo )Bangkok: Bandit
Witthayalai, Srinakharinwirot University. (in Thai)
Path. (2007). nǣothāng kānčhatkān rīanrū phēt sưksā rō̜p dān nai sathān sưksā samrap phūbō̜rihān
sathān sưksā.[ Guidelines for the management of sexual education in all aspects for school
administrators]. Bangkok: Borisat Echen Thækchamkat.(in Thai)
Path. (2008). khūmư̄ kānčhat krabūankān rīanrū phēt sưksā rō̜p dān samrap nakrīan chan
matthayommasưksā pī thī nưng.(3thEd) [ Guidelines for orgazing the sexual education
in all aspects for grade 1 students]. Bangkok: Borisat Echen Thækchamkat(in Thai)
Panyayong, B.(2011). kān thopthūan ʻongkhwāmrū : kān tang khan nai wairun .(3thEd) [Reviewing
knowledge : teenage pregnancy]. Nonthaburi: Consultants Group of Mental Health
Department. (in Thai)
Thai Health Promotion Foundation.(2014). khlinik wairun. [Teen Clinic ] on
September 2nd, 2016 Retrieved from https://www.thaihealth.or.th/Content/24403(in Thai)
Wo̜rakunlatthani, K.,Sængsikæo,N., Mutitacharoen, P., Komonbut, R.,and Prayong, P.(2016). khrōngkān
pramœ̄nphon krabūankān čhat kitčhakam phư̄a sāng khwāmrū khwāmkhaočhai thatsanakhati
læ thaksa kānsư̄sān phư̄a phēt khō̜ng phūpokkhrō̜ng kap lūk wairun [ Evaluation of
Activities Project for knowledge and understanding of attitude and communication skills of
parents and teenagers ]. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation. (in Thai)
Wanitbancha, K.(2018). kān wikhro̜ sathiti khan sūng dūai SPSS for Windows [Advanced statistical
analysis SPSS for Windows]. Bangkok: Chulalongkorn University Publisher. (in Thai)
Watson, G.; and Glaser, E.M. (1964). Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Manual:Form Ym
and Zm. New York: Harcout Brace and World Inc.