การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

Main Article Content

ชลิตาสรณ์ ชญาภาภูริดา
สุรชัย มีชาญ
ทวิกา ตั้งประภา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .229 - .671 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .952 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรักชาติเชิงหลงใหล 2) ความรักชาติเชิงสร้างสรรค์ 3) ความรักชาติเชิงสัญลักษณ์ และ 4) ความรักชาติเชิงหน้าที่พลเมือง ซึ่งโมเดลองค์ประกอบความรักชาติมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 46.957, p = .085, df = 35, c2/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961, CFI = .999, SRMR = .019, RMSEA = .019) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ นอกจากนั้น แบบวัดความรักชาติที่สร้างขึ้นยังมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) ความเที่ยงตรงเชิงจำแนก (Discriminant Validity) และความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ตั้งแต่ .763 - .866.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชญาภาภูริดาช., มีชาญส., & ตั้งประภาท. (2020). การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 26(1), 24-41. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/201675
Section
Research Article
Author Biographies

สุรชัย มีชาญ, Faculty of Education, Srinakharinwirot University

This research purpose to study the confirmatory factor analysis of patriotism of first-year reserve officer training corps students (ROTCS). The research samples were first-year ROTCS enrolled in reserve officer training corps student training center in the Veterinary and Remount Department in the 2018 academic year. The participants were included one thousand two hundred and thirty-two ROTCS. The research instruments was a patriotism for first-year ROTCS test, with item discrimination were .229 - .671 and reliability were .952 and computer programs used to analyze the confirmatory factor analysis. 

The results of this research revealed that the patriotism of first-year ROTCS found that there were four factors, i.e., blind patriotism, constructive patriotism, symbolic patriotism and civic patriotism, that were congruent with the empirical data. (c2 = 46.957, p = .085, df = 35, c2/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961, CFI = .999, SRMR = .019, RMSEA = .019) Factor loading was at .01 statistic significant level. Moreover, the results also revealed that the patriotism of first-year ROTCS test were construct validity, convergent validity, discriminant validity and construct reliability value were .763 to .866.

ทวิกา ตั้งประภา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

This research purpose to study the confirmatory factor analysis of patriotism of first-year reserve officer training corps students (ROTCS). The research samples were first-year ROTCS enrolled in reserve officer training corps student training center in the Veterinary and Remount Department in the 2018 academic year. The participants were included one thousand two hundred and thirty-two ROTCS. The research instruments was a patriotism for first-year ROTCS test, with item discrimination were .229 - .671 and reliability were .952 and computer programs used to analyze the confirmatory factor analysis. 

The results of this research revealed that the patriotism of first-year ROTCS found that there were four factors, i.e., blind patriotism, constructive patriotism, symbolic patriotism and civic patriotism, that were congruent with the empirical data. (c2 = 46.957, p = .085, df = 35, c2/df = 1.342, GFI = .992, AGFI = .961, CFI = .999, SRMR = .019, RMSEA = .019) Factor loading was at .01 statistic significant level. Moreover, the results also revealed that the patriotism of first-year ROTCS test were construct validity, convergent validity, discriminant validity and construct reliability value were .763 to .866.