การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาและการอ้่างอิงท้ายเรื่อง ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th Edition