ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต 

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ 

สาขาของวารสาร: สังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม การพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการศึกษา ค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน

ขอบเขต
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต รับตีพิมพ์บทความด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และการศึกษา โดยเน้นการบริหารการศึกษา สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยี และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษา

รูปแบบการประเมิน
ทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์
1.บทความวิจัย
2.บทความวิชาการ
3.บทวิจารณ์หนังสือ และ
4.บทปริทัศน์

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม

รูปแบบการประเมินบทความ
กองบรรณาธิการวารสารบัวบัณฑิตบริหารการศึกษาจะส่งบทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากหน่วยงานที่หลากหลายจำนวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (ผู้เขียนและผู้ตรวจบทความ) (double-blinded peer review) 

การเตรียมต้นฉบับ

  1. ภาษา เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ละเรื่องจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน อย่างไรก็ตาม ให้หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ศัพท์ทางวิชาการที่ไม่มีคำแปล หรือคำที่ใช้แล้วทำให้เข้าใจง่ายขึ้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ  สำหรับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน
  2. ขนาดของต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) และพิมพ์โดยเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว จัดเป็นหนึ่งคอลัมน์ ระยะห่างระหว่างบรรทัดใช้ single space
  3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ดังรายละเอียด

ลำดับ

รายการ

ชนิดตัวอักษรและขนาด

ตัวหนาหรือปกติ

1

ชื่อเรื่อง

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt.

ตัวหนา

2

ชื่อ-นามสกุลผู้นิพนธ์

TH SarabunPSK ขนาด 14 pt.

ตัวปกติ 

3

ต้นสังกัดของผู้นิพนธ์

TH SarabunPSK  ขนาด 12 pt.

ตัวปกติ

4

บทคัดย่อ/Abstract

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.

ตัวหนา

6

คำสำคัญ/Keywords

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.

ตัวหนา/ปกติ

7

หัวข้อหลัก

TH SarabunPSK ขนาด 18 pt.

ตัวหนา

8

เนื้อหา

TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.

ตัวปกติ

 

  1. การพิมพ์ต้นฉบับ ผู้เสนอผลงานจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเป็น “.doc” หรือ “.docx” (MS Word) เท่านั้น
  2. จำนวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
  3. รูปภาพ ในกรณีที่ผู้เขียนบทความ มีภาพประกอบบทความ ควรบันทึกไฟล์รูปภาพ เป็นนามสกุล “.jps” หรือ “.jpeg” โดยเขียนบรรยายใต้ภาพ ตัวอักษรขนาด 15 pt

 

รูปแบบการเขียนต้นฉบับ

บทความวิจัย

  • ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของงานวิจัย ไม่ใช้คำย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
  • ชื่อผู้นิพนธ์ Author(s) และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และ E-mail address ของผู้นิพนธ์ เพื่อกองบรรณาธิการใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
  • บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้น และมีเนื้อหาครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ความยาวไม่เกิน 300 คำ หรือ 15 บรรทัด ไม่ควรใช้คำย่อที่ไม่เป็นสากล และให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ
  • คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ไม่เกิน 5 คำ
  • บทนำ (Introduction) เป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา ที่บอกความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ ที่นำไปสู่การทำงานวิจัยนี้ รวมถึงทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้พอสังเขป
  • วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยขอบเขต  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะที่เหมาะสมของงานวิจัย  
   ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการศึกษาที่ค้นพบ ตามลำดับหัวข้อของการศึกษาวิจัย อย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้คำบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลข หรือตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิแทน ในบทความไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง หรือแผนภูมิ
  • การอภิปรายการวิจัย (Discussion) แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ควรมีประเด็นคำถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยต่อไป
  • ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ (Table, Figure, And Diagram) ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็น แยกออกจากเนื้อเรื่อง โดยเรียงลำดับให้สอดคล้องกับคำอธิบายในเนื้อเรื่อง และต้องมีคำอธิบายสั้น ๆ แต่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน กรณีที่เป็นตาราง คำอธิบายอยู่ด้านบน ส่วนรูปภาพ แผนภูมิ คำอธิบายอยู่ด้านล่าง
  • กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุสั้น ๆ ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือจากองค์กรใด หรือบุคคลใดบ้าง
  • เอกสารอ้างอิง ระบุรายการเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วนที่ท้ายเรื่อง โดยใช้ระบบการอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th edition  

บทความทางวิชาการ

  • ต้องมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

บทวิจารณ์หนังสือ

ต้องมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข้อมูลทางบรรณานุกรม ชื่อผู้วิจารณ์ บทวิจารณ์

 

การส่งต้นฉบับและการพิจารณา

ผู้นิพนธ์บทความ สามารถจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BUAJEAD  และประสานกองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา บรรณาธิการ 0986591665)

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
ผู้นิพนธ์บทความต้องชำระค่าติพิมพ์พร้อมกับการส่งบทความ จำนวน 2,000 บาท ช่องทางเดียวเทานั้น คือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30420-9 (ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต) และแนบหลักฐานการโอนในแบบฟอร์มการส่งบทความ ส่งบทความและแบบฟอร์มส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ 

จากนั้น กองบรรณาธิการจะดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

  • ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องจะส่งกลับให้ผู้นิพนธ์แก้ไข เมื่อผู้นิพนธ์แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมายังกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการต่อไป
  • กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้ว ว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินและวิจารณ์บทความ 
  • กองบรรณาธิการจัดส่งต้นฉบับตามข้อ 2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 คน วิจารณ์และประเมินให้ข้อเสนอแนะโดยใช้ระบบปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded)
  • เมื่อกองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับกลับคืนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะส่งให้ผู้นิพนธ์แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์จะต้องส่งต้นฉบับกลับคืนมายังกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นิพนธ์ไม่แก้ไข กองบรรณาธิการจะไม่ตีพิมพ์
  • กองบรรณาธิการจะตรวจสอบ ทบทวนรายละเอียดต้นฉบับอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนส่งโรงพิมพ์โดยทุกกระบวนการดำเนินการผ่านระบบวารสารออนไลน์

 

การอ้างอิงเอกสาร

  1. การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้รูปแบบ APA 6th Edition คือ ระบุเพียงนามผู้เขียน และปีที่พิมพ์ (ไม่ใส่เลขหน้า)ดังนี้
   • การอ้างอิงหน้าข้อความ ชื่อผู้แต่ง/(ปีพิมพ์).....................

ตัวอย่าง

ประเวศ วะสี (2554) ได้เน้นความสำคัญของสารสนเทศในสังคมยุคโลกาภิวัตน์เทียบเท่ากับอำนาจ ใครมีสารสนเทศมากกว่าย่อมมีอำนาจมากกว่าผู้อื่น….

  • การอ้างอิงหลังข้อความ ...................(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์)

ตัวอย่าง

      นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทำวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย การดำเนินการวิจัย ตลอดจนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นงนุช ธานี, 2552)

 

การเขียนอ้างอิงเอกสารส่วนท้ายเรื่อง

          ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th Edition  การเขียนเอกสารอ้างอิง

  • หนังสือ

ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)/.ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

อภิชัย พันธเสน. (2544). พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

Collins, Randall. (1974). Conflict Sociology. 7thed.  New York: Academic Press.

  • บทความจากวารสาร

ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.

ตัวอย่าง

วราวุธ ผลานันต์, ร.อ. และคนอื่น ๆ. (2551). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้าไหมกาบบัว. สารมนุษยศาสตร์, 4(1), 1-13.

Gatten, Jeffrey N. (2004). Measuring Consortium Impact on User Perception: OhioLINK and LibQUAL. The Journal of Academic Librarianship, 30(3), 115-135.

 

  • รายงานการวิจัย

ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์....(ระบุระดับปริญญา) มหาวิทยาลัย.....(ระบุมหาวิทยาลัย).

ตัวอย่าง

พิฆาต  เพชรอินทร์. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องความตายในหลักคำสอนของพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา ที่มีผลต่อพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งสองในจังหวัดนครนายก. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Buppha Devahuti. (1975). Use of Computer in Series Control in Thai Libraries. Master of Art’s Thesis, Chulalongkorn University.

 

  • เว็บไซต์

ผู้แต่ง./(2541)./ชื่อเรื่อง./(ออนไลน์)/(อ้างเมื่อ/วันที่/เดือน/ปี).//จาก:/URL

ตัวอย่าง

เครือข่ายกาญจนาภิเษก. (2541). โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์. (ออนไลน์) (อ้างเมื่อ 18 สิงหาคม 2542).  จาก http://www.rdpb.go.th/king/king _news16.html

  • การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์./(2541)./หัวข้อที่สัมภาษณ์/(สัมภาษณ์).//ตำแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่./วันที่/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.

ตัวอย่าง

ขนิษฐา ลาพรมมา. (2551). ลายหมี่และลายผ้าไหมกาบบัว (สัมภาษณ์). ช่างทอผ้า ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบอน บ้านเลขที่ 88 หมู่ 2 บ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี.  25 พฤษภาคม 2551.

Korn Tapparangsi. (1999). AIDS Situation in Thailand (Interview). The Minister, Ministry of Public Health, 17 July 1999.

 

  • รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง.//ชื่อการประชุม;/วันที่/เดือน/ปีที่จัดประชุม; สถานที่ประชุม./ สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์.

ตัวอย่าง

บุญส่ง พัจนสุนทร, บรรณาธิการ. (2544). ภาวะช็อก : การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค. ใน Medicine in the Evidence-based Era การประชุมวิชาการ ประจำปี 2544 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17; 16-19 ตุลาคม 2544; ขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

K.C. Lun, P. Degoulet and T.E. Piemme, editors. (1992). Enforcement of Data Protection, Privacy and Security in Medical Informatics. In MEDINFO 92, Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 6-10 September 1992; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland.