การดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษายุคดิจิทัล

Main Article Content

จักรพงษ์ ตระการไทย

บทคัดย่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูประจำชั้น และครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนั้นสถานศึกษาในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้าน ต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้การเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการผนวกนำเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประกอบด้วย  1) คลาวด์คอมพิวติ้ง      2) อุปกรณ์สื่อสาร 3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมสุขภาพจิต. คู่มือครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงขั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6). พิมพ์ครั้งที่ 1.
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต, 2544
งานระบบคอมพิวเตอร์และบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คู่มือการใช้งาน Google
Apps for Education เบื้องต้น. ครั้งที่ 1. เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560
สุขุม รัตนเสรีเกียรติ. Internet of Things (IoT) คืออะไร. (ออนไลน์) 02 เมษายน 2563.
(อ้างเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2564). จาก: http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php bookID=4489&read=true&count=true
ประสาน จินตนากูล. สภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2555
วิไล รัตนทิพย์ และ ชัยยุทธ ศิริสุทธ. กลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ 6, ฉบับที่ 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562): 716-719.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School Management in Digital Era).
(ออนไลน์) 01 พฤศจิกายน 2559 (อ้างเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2564). จาก:
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=4489&read=true&count=true
Cambridge University, Cambridge Dictionary. (online) 2021 (cited 07 February 2021). Available from: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cloud-computing
Angeles Sánchez-Elvira Paniagua and Ormond Simpson. “Developing Student Support for
Open and Distance Learning: The EMPOWER Project” (Serial online). (cited 07 February 2021). (cited 03 February 2021). Available from: https://jime.open.ac.uk/articles/10.5334/jime.470/galley/672/download/