การคิดค้นคำถามวิจัย

Main Article Content

ไพรภ รัตนชูวงศ์
สมเกียรติว ตุ่นแก้

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอสาระสำคัญสองประการ คือ 1) แนวคิดการคิดค้นคำถามวิจัย 2 วิธี คือ (1) ความสนใจในประเด็นวิจัยใช้สำหรับการเขียนคำถามการวิจัยในการเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามรูปแบบง่าย 4 ขั้นตอนของ Vernnix คือ ตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผล และข้อมูลป้อนกลับ (2) การแยกแยะและระบุรายละเอียดของคำถามวิจัยหรือที่มาของคำถามวิจัย ในหัวข้อนี้ กำหนดการแยกแยะและระบุรายละเอียดในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการคิดค้นคำถามวิจัย ประกอบด้วย 3 วิธี คือ การชี้ช่องว่าง การตรวจเอกสารอย่างเป็นระบบ และการให้เหตุผลแย้งข้อเท็จจริง. 2) การเสนอผลงานหลักของบทความ คือ การวิเคราะห์ การคิดค้นคำถามวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยสามเรื่อง ตัวอย่างการนำมาวิเคราะห์ใช้กลวิธีคิดค้นคำถามวิจัยที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Archbad, D. (2008). Research versus problem solving for the education leadership doctoral thesis : Implication for form and function. Educational Administration Quartery. 44(5): 704-739.
Booth, W.C.,Colomb,G.G. and Williams, J.M. (1995). The craft of research. Chicago: The University of Chicago Press.
Day,C,Gu.Q.and Sammans,P. (2016). The Impact of Leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly. 52(2):221-258.
Grant, C.P. (2011). The relationship between distributed leadership and principal’s leadership effectiveness in North Carolina. Dissertation Educational Research and Policy Analysis, North Carolina State University.
Loke,K., and Golden-Bddle,K. (1997). Constructing opportunities for contribution: Structuring intertextual coherence and problematizing in organizational studies. Academy of Management Journal .40:1032-1062.
MacIntosh,R.,Bartunek,J.M. Bhatt,M, and MacLean,D. (2016). I never promised you a rose garden : when research question ought to change. In: Noumair,D.A. and Shani, A.B. (R) (eds.). Research in Organizational Change and Development. Emerald Group Publishing Limited. pp47-82.
Sandberg, J. and Alvesson,M. (2011). Ways of constructing research question: Gap-spotting or Problematization? Organization. 18:23-44.
Toulman,S. Rieke, R. and Janik, A. (1984). An introduction to reasoning. New York: Macmillan Publishing.
Vennix, J.A.M. (1994). Group model building-facilitating team learning using system dynamics. London: John Wiley & Sons.
Vermeulen, M., Van Acker, F., Kreijns, K. and Buuren, H. (2015).Transformational leadership encourage teachers’ use of digital learning materials. Educational Management Administration & Leadership. 43(6) : 1006-1025.