แนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ

Main Article Content

เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ
อรทัย รุ่งวชิรา

บทคัดย่อ

การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การศึกษาไทยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย และใช้เป็นกรอบในการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย ปรับการบริหารงานของผู้บริหาร/ผู้นำสถาบัน, ปรับบทบาทการสอนของครู/ผู้สอน, พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์แต่ละช่วงวัย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานชาติ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้นำ บุคลากรทางการศึกษา การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อนเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม

Article Details

บท
บทความวิชาการ