ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้นิพนธ์บทความสามารถศึกษารายละเอียดและปรับรูปแบบบทความจากเว็บไซต์วารสารออนไลน์ (https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JER/about/submissions) และจัดทำต้นฉบับบทความดำเนินการส่งบทความในระบบวารสารออนไลน์ และต้องแนบแบบฟอร์มยืนยันการไม่ตีพิมพ์ซ้ำซ้อนพร้อมกันและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จากลิงค์ 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความ และอื่น ๆ) 
ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้
1.ตรวจสอบรูปแบบบทความ เมื่อถูกต้องแล้ววารสารจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจผ่านระบบออนไลน์โดยวิธีปกปิดข้อมูลของทั้งสองฝ่าย (Double-Blinded) โดยอาจจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ -1 เดือน ตามแต่ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความให้ผ่าน กองบรรณาธิการจะส่งผลการตรวจให้ผู้นิพนธ์บทความแก้ไข โดยอาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ให้ผ่านทั้ง 3 ท่าน กองบรรณาธิการขอปฏิเสธการตีพิมพ์บทความของท่าน ยกเว้นกรณีที่ผ่าน 2 ใน 3
3.ผู้นิพนธ์บทความต้องส่งบทความฉบับแก้ไข (Revisions) ในรายการ submission เดิมที่ส่งบทความตั้งแต่แรก โดยไม่ต้อง submit บทความใหม่
4.ในกรณีที่ผู้เขียนไม่ยอมแก้ไขบทความคืนกองบรรณาธิการภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากระบบวารสารออนไลน์ กองบรรณาธิการขอปฏิเสธการตีพิมพ์อย่างไม่มีเงื่อนไข
5.เมื่อผู้เขียนแก้ไขบทความส่งคืนในระบบแล้ว กองบรรณาธิการจึงจะรอจนกว่าผลการตรวจสอบโดย CopyCatch อีกครั้ง ถ้าบทความฉบับแก้ไขถูกตรวจสอบพบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาเกิน 20% จะแจ้งให้ผู้เขียนแก้ไขใหม่ จนกว่าความซ้ำซ้อนจะต่ำว่า 20% จึงจะยอมรับ และออกแบบตอบรับการตีพิมพ์ให้