คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายมุ่งพัฒนางานวิชาการของคณะและสร้างพื้นที่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุทรรศน์ (Journal of UBRU Educational Review) ในปี พ.ศ.2564 โดยเริมฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ 1 ฉบับที่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
วารสารครุทรรศน์ เป็นวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้รับการอนุมัติ ISSN (Online) คือ ISSN: 2773-9821 (Online) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564  กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานในที่สุด

การเพิ่มจำนวนผู้วิจารณ์บทความ

2022-04-14

ประกาศวารสารครุทรรศน์ (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุกบทความจะได้รับการวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ด้วยระบบ Double-Blinded ตั้งแต่วารสาร ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2022): วาสารครุทรรศน์ (Online) ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2565)

วารสารครุทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับที่ 5 ปีที่ 2 กันยายน – ธันวาคม 2565  มุ่งสร้างสรรค์พื้นที่ทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานวิชาการทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ของคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนากระบวนการทำงานของวารสารอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและการเสนอขอรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ในลำดับต่อไป ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 7 บทความ และ บทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ รวม 8 บทความ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีตั๋วออกที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในการนิเทศภายในสถานศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี 3) การสร้างคู่มือเพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 4) การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 5) การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยใช้การจัดจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น 6) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและแปลความหมายแผนที่ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 7) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรปรายวิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 8) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2565
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารครุทรรศน์ ฉบับนี้ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างหลากหลาย จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่านสำหรับการพัฒนาต่อยอดและผลิตผลงานทางวิชาการในลำดับต่อไป  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้ตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของทุกบทความ ถือได้ว่าเป็นพลังใจและแรงสนับสนุนที่ดีเสมอมาสำหรับกองบรรณาธิการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ดูทุกฉบับ