คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายมุ่งพัฒนางานวิชาการของคณะและสร้างพื้นที่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุทรรศน์ (Journal of UBRU Educational Review) ในปี พ.ศ.2564 โดยเริมฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ 1 ฉบับที่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
วารสารครุทรรศน์ เป็นวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้รับการอนุมัติ ISSN (Online) คือ ISSN: 2773-9821 (Online) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564  กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานในที่สุด

การเพิ่มจำนวนผู้วิจารณ์บทความ

2022-04-14

ประกาศวารสารครุทรรศน์ (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุกบทความจะได้รับการวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ด้วยระบบ Double-Blinded ตั้งแต่วารสาร ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): วาสารครุทรรศน์ (Online) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

วารสารครุทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565  เป็นอีกหนึ่งก้าวที่วารสารมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพการทำงานของวารสารอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและเสนอขอรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ในฉบับนี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 8 บทความ แบ่งออกเป็น 1) บทความวิจัย จำนวน 7 บทความ ได้แก่ (1) การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกวิชาภาษาไทยของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (3) การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC ร่วมกับสื่อบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น (5) สภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (6) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครู  กลุ่มเครือข่ายน้ำขุ่น  อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5 (7) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 2) บทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากร นิสิต มหาบัณฑิต และผู้ประกอบการต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารครุทรรศน์ ฉบับนี้ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างหลากหลาย จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่านสำหรับการพัฒนาต่อยอดและผลิตผลงานทางวิชาการในลำดับต่อไป  ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้ตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของทุกบทความ ถือได้ว่าเป็นพลังใจและแรงสนับสนุนที่ดีสำหรับกองบรรณาธิการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางสาวสุนันทพร ทาปศรี, นางสาวสุขจิราภรณ์  ทิพย์อุตร, นางดวงกมล ศรีบุญเรือง, นายรพีพัฒน์ ลาดศรีทา, นางสาวฐิดารัตน์ คำผาลา, นายวิชาญ ถิระโคตร, ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล

69-82

ดูทุกฉบับ