เกี่ยวกับวารสาร

วารสารแต่ละฉบับมีบทความจำนวน 8 - 10 เรื่อง ความยาว 1 บทความไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์สำหรับวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี (ช่วง 2 ปีแรก) บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามายังกองบรรณาธิการวารสารจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นการประเมินแบบลับที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blinded Review) โดยใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน 45 วัน

ขอบเขตของบทความจะครอบคลุมถึงแนวคิดหรือความรู้ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีและสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อหลัก 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

  1. นวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนากำลังคน เช่น

         1.1 การออกแบบหลักสูตรและการสอน  

         1.2 เทคโนโลยีการศึกษา

         1.3 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการสอน

         1.4 การประเมินผลการเรียนรู้

         1.5 การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

         1.6 หัวข้อที่เกี่ยวข้องในการสอนและการเรียนรู้

  1. บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น

         2.1 วิศวกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์

         2.2 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ

         2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการ

         2.4 พลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

         2.5 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         2.6 หัวข้อที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม