กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

 

คณะที่ปรึกษา
ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
รศ. จริยา เหนียนเฉลย           
ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ

บรรณาธิการบริหาร
รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

รองบรรณาธิการ
รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
รศ. ดร.สุรพล บุญลือ 

กองบรรณาธิการ

ศ. ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (ม.กรุงเทพธนบุรี)
ศ. ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ศ. ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ศ. ดร.ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ (ม.เกษตรศาสตร์)
ศ. ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ศ. ดร.ภูมิ  คำเอม (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
รศ. ดร.จตุรงค์  เลาหะเพ็ญแสง (ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
รศ. ดร.ณัฐพล  รำไพ (ม.เกษตรศาสตร์)
รศ. ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น (ม.ศิลปากร)
รศ. ดร.อิสรา  ก้านจักร (ม.ขอนแก่น)
รศ. ดร.เพ็ญญารัตน์  สายสิริรัตน์ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
รศ. ดร.สถาพร  โภคา (สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย)
รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงษ์ (ม.นเรศวร)
ผศ. ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ (มทร.อีสาน)
ผศ. ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)
ดร.สมพร  เตียเจริญ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
ดร.อภิชาติ  เนินพรหม (สอศ.)
ดร.มนตรี  ประจักจิต (กพร. รง.)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ. ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์
รศ. ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย
รศ. ดร.สันติรัฐ  นันสะอาง
รศ. ดร.อลิสา  ทรงศรีวิทยา
รศ. ดร.นุชจรินทร์  เหลืองสะอาด
ผศ. ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์
ผศ. ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์
ผศ. ดร.มงคล  นามลักษณ์
ผศ. ดร.สุจินต์  จิระชีวะนันท์
ดร.จุลพจน์  จิรวัชรเดช

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

ผศ. ดร.ณัฎฐนันท์  มูลสระดู่
ผศ. ดร.ประภัสสร  วงษ์ดี
ผศ. ดร.อภินันท์  ภูเก้าล้วน
ผศ. ชนินทร์  ตั้งพานทอง
ดร.ศุภชัย  พึ่งสังวาลย์
ดร.ธนธร  ทองสัมฤทธิ์
ดร.กฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย

ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ

ดร.วิศิษฏ์ศรี  วิยะรัตน์

คณะดำเนินงานจัดทำวารสาร

  • จ.ส.อ.พินิจ  ประจันตวนิช
  • น.ส.ศุภาพิชญ์  โชติโก
  • นายอัญชนะ  กิจสัมพันธ์
  • นางพัชรี   ดวงพิทักษ์วงศ์
  • น.ส.จรัญญา     แสงทอง
  • น.ส.เสาวลักษณ์ แต้ชูตระกูล
  • น.ส.พิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร
  • น.ส.ธันทิกา      แก้วแท้
  • น.ส.วรรณรัตน์  ศรีวงษ์ชัย