Announcements

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความที่เป็น Microsoft Word ตามรูปแบบ (Template) ที่กำหนด ผ่านระบบ ThaiJo โดยมีกำหนดการ ดังนี้
- สำหรับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน รับบทความภายใน 1 เมษายน ของทุกปี
- สำหรับ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม รับบทความภายใน 1 ตุลาคม ของทุกปี

เมื่อมีการประเมินและส่งผลประเมินกลับไปให้แล้ว (ภายใน 30 วัน หลังจากส่งบทความ) ขอให้ผู้เขียนบทความทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง เพื่อให้การจัดทำวารสารเป็นไปตามกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ หากล่าช้า บทความของท่านอาจได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับถัดไป และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ส่งบทความมาภายในเวลาที่กำหนด แต่ลำดับการส่ง หรือลำดับที่ผ่านการพิจารณารับตีพิมพ์เกินจำนวน (10 บทความ ต่อฉบับ) ก็อาจได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับถัดไปด้วย