มุมมองด้านการปรับตัวของมหาวิทยาลัยภายใต้การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: นัยต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้แต่ง

  • ศักรินทร์ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สันติ เจริญพรพัฒนา สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีนโยบายการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อปรับการดำเนินงานและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตไปเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีของประเทศ มุ่งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างกำลังคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ตลอดจน คาดหวังให้ช่วยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และชุมชนให้เข้มแข็ง คู่ขนานระหว่างการจัดการศึกษาและการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ส่งผลให้เกิดความท้าทายที่ทางมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนบริบทและวิเคราะห์หาแนวทางการจัดรูปแบบการศึกษาและการเรียนรู้สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตบัณฑิตตามความถนัด ออกไปแสวงหาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยการจัดกิจกรรม Reskill/Upskill/New skill (RUN) ให้คนวัยทำงานหรืองานบริการวิชาการให้กับสถานประกอบการมากขึ้น อาจารย์หรือนักวิชาการรุ่นใหม่ควรมุ่งเน้นมองหาโจทย์การวิจัยที่กระตุ้นให้การทำงานมีคุณค่าและผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ ที่ส่งเสริมและสร้างสมรรถนะอย่างกว้างขวางให้กับผู้เรียนและบุคลากร นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อสังคมหรือผลงานที่สามารถพัฒนาประเทศ โดยใช้การเรียนการสอนเป็นแกนหลัก บูรณาการกับการบริการวิชาการและการทำงานวิจัย และอาศัยภาคการศึกษามีส่วนร่วมเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น บทบาทของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่การผลิตครูช่าง แต่ควรปรับให้เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนากำลังคนมากกว่าพัฒนากระบวนการผลิต

References

ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. Retrieved March 2021 from http://plan.vru.ac.th/?p=5320

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 Retrieved March 2021 from https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policyand_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf

Cao Ngoc Anh. (2019, September 19). Retrieved from https://talenthub.jp/blog/vi/job-search-

Kenan Foundation Asia. (2019, December 18). Retrieved from https://www.kenan-asia.org/thai-education-pisa-results/vi/nhat-ban-kem-hap-dan-lao-dong-tay-nghe-cao-thuc-hu-ra-sao/

Engineering Today. (2020, March 4). มจธ. จับมือ Digital Promise ครั้งแรกในไทย เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทย – คนวัยทำงาน Retrieved from https://www.engineeringtoday.net/wp-content/uploads/2020/03/KMUTT-Micro-Credential-03.jpg

Jolene Rowan (2020, November 23). Transforming Training Programs with Soft Skills. Retrieved from https://www.belbin.es/wp-content/uploads/2019/12/hard-skills-soft-skills.jpg

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-10