การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และ การกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์

ผู้แต่ง

  • พิเชษฐ์ พินิจ สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เอกรัตน์ รวยรวย สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

การรู้การประเมิน, การประเมิน, ความก้าวหน้าในการเรียนรู้, การกำหนดเกรด

บทคัดย่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education-OBE) เพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย หลักคิดสำคัญของ OBE คือ กำหนดภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องรู้ เข้าใจ และทำได้ จัดโครงสร้างการสอน และออกแบบการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอการรู้การประเมินที่เป็นแก่นสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นตามความมุ่งหมายของ OBE ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอนต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ การรู้การประเมินประกอบด้วยการประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรม บทความนำเสนอรายละเอียดทั้งในแง่มโนทัศน์และการปฏิบัติในเบื้องต้นเพื่อสะท้อนภาพทฤษฎีให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนการประเมินให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE

References

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2565, กฎกระทรวง ว่าด้วย มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา. https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/legal-all/category/76-ministerial-regulation.html.

Spady, W. G., 1994, Outcome-based education: Critical issues and answers. Arlington, VA: American Association of School Administrators.

Wiggins, G. and McTighe, J., 2005, Understanding by design, Expanded 2nd ed, Alexandria, VA. Association for Supervision and Curriculum Development.

Biggs, J. B., 1996, Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, pp. 1–18.

Biggs, J., 2014, Constructive alignment in university teaching, HERDSA Review of Higher Education, 1, pp. 5-22.

Wiggins, G. & McTighe, J., 2011, The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units. Alexandria, VA: ASCD.

Stiggins, R.J., 1991, Assessment literacy, Phi Delta Kappan, 72(7), pp. 534–9.

Stiggins, R.J., 2018, Better assessments require better assessment literacy, Association for Supervision and Curriculum Development, 75(5), pp. 18–19, https://www.ascd.org/el/articles/better-assessments-require-better-assessment-literacy.

Price, M., Rust, C., O’Donovan, B., Handley, K., and Bryant, R., 2012, Assessment Literacy: The Foundation for Improving Student Learning, Wheatley: Oxford Brookes University.

ศุภมาส ชุมแก้ว, 2561, การประเมินความต้องการจำเป็นการรู้เรื่องการประเมินของครู, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(1), หน้า 88-94.

Atjonen, P., Pöntinen, S., Kontkanen, S., and Ruotsalainen, P., 2022, In enhancing preservice teachers’ assessment literacy: Focus on knowledge base, conceptions of assessment, and teacher learning. Frontiers in Education. 7:891391. doi:10.3389/feduc.2022.891391.

Marzano, R.J., 2000, Transforming classroom grading, Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Marzano, R. J., 2006, Classroom assessment & grading that work. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Davies, A., 2011, Making classroom assessment work. 3rd ed. Connections Publishing.

Wiggins, G. P., 1998, Educative assessment: Designing assessments to inform and improve student performance, San Francisco: Jossey-Bass.

Vatterott, C., 2015, Rethinking grading: meaningful assessment for standards-based learning. Alexandria, VA. Association for Supervision and Curriculum Development.

Reeves, D., 2016, October 26, Elements of Grading: Effective Grading Practices [Video], YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dLYpqxQLRt4.

Reeves, D., Jung L. A., and O’Connor, K., 2017, What’s worth fighting against in grading? Educational Leadership, 74(8), pp. 42-45.

Douglas Reeves., 2021, March 25, Effective grading practices [Video], YouTube. https://www.youtube.com /watch?v=Oqf3lJIVTbo.

Feldman, J., 2018, Grading for equity: What it is, why it matters, and how it can transform schools and classrooms. Corwin Press.

Sackstein, S., 2022, Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School. 2nd ed. Alexandria, Times 10 Publications.

Soh, K. C., 2011, Grade point average: what's wrong and what's the alternative?', Journal of Higher Education Policy and Management, 33(1), pp. 27-36.

McMillan, J.H., 2017, Classroom assessment: Principles and practice that enhance student learning and motivation, 7th ed., New York: Pearson.

McTighe, J., Doubet, K.J., and Carbaugh, E.M., 2020, Designing Authentic Performance Tasks and Projects: Tools for Meaningful Learning and Assessment. Alexandria, VA. Association for Supervision and Curriculum Development.

Marzano, R.J. and Heflebower, T., 2011, Teaching & Assessing 21st Century Skills. The Classroom Strategies Series. Marzano Research Laboratory.

Fink, L. D., 2013, Creating significant learning experiences. John Wiley & Sons.

World Economic Forum (WEF)., 2020, The Future of jobs report 2020, Report https://www.weforum.org/ reports/the-future-of-jobs-report-2020.

Guskey, T.R., 2015, On your mark: Challenging the conventions of grading and reporting, Bloomington IN, USA: Solution Tree Press.

พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ จักรพันธุ์ มีอาษา., 2563, การตัดเกรดฐานผลลัพธ์ในการศึกษาเชิงผลลัพธ์, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 6(2), หน้า 59-96.

Close, D., 2009, Fair grades, Teaching Philosophy, 32ม 10.5840/teachphil200932439.

Brookhart, S.M., 1991, Grading practices and validity. Educational Measurement: Issues and Practice, 10(1), pp. 35-36.

Marzano, R.J. and Heflebower, T., 2011, Grades that show what students know, Educational Leadership. 69(3), pp. 34-39.

Brookhart, S.M., 2017, How to use grading to improve learning, Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

O’Connor, K., 2018, How to Grade for Learning: Linking grades to standards. 4th ed., Thousand Oaks, CA: Corwin.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29