สิ่งท้าทายและโอกาสของการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

ผู้แต่ง

  • อรัญ หาญสืบสาย ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การเรียนการสอน, การพิมพ์, เทคโนโลยีอุบัติใหม่

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในสาขาวิชาการพิมพ์ ที่เนื้อหายังเน้นไปที่กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไปประเภทหนังสือ วารสาร โฆษณาและบรรจุภัณฑ์ เป็นหลัก ในขณะที่ความเป็นจริงมูลค่าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งของโลกและไทยจะมาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยีการพิมพ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้งานได้มากกว่า ประกอบกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการผลิตงานพิมพ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตโนมัติ คุณภาพสูง และลดต้นทุน รวมทั้งแนวคิดธุรกิจนวัติกรรมและยั่งยืน ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการองค์ความรู้เหล่านี้เข้าไปช่วย ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ผสมดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

References

Wadbring I. and Bergström A., 2017, A Print Crisis or a Local Crisis? Journalism Studies. Vol. 18 (2), 2017, pp.175-190.

Paparozzi A.D., 2022, The Supply Chain Crisis: How Deep, How Printers Are Responding, and Who Is Going to Win. Printing Impressions, USA. URL: https://www.piworld.com/article/supply-chain-crisis-how-printers-are-responding, accessed on 21/8/2023.

Jones E., 2023, Print Publishers Go Digital To Survive The Pandemic. Blog YUDU. URL: https://www.yudu.com/blog, accessed on 5/8/2023.

Top 10 major Printing Industry trends in 2023, URL: https://www.zakeke.com, accessed on 30/9/2023.

Functional Printing Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 – 2028), URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/functional-printing-market, accessed on 5/8/2023.

The Future of Global Printing to 2024, URL: https://www.smithers.com, accessed on 10/5/2023

Jiyong Shim J. (2021), Industrial Revolution and 19th-century printing. URL: https://onstarplus.com, accessed on 5/8/2023.

The Benefits of Digital Printing: Innovation, Efficiency, and Sustainability, 2021, KYOCERA Document Solutions, URL: https://www.kyoceradocumentsolutions.com, accessed on 5/8/2023.

Gamprellis, G., Politis, A., Sofias, I., Tsigonias, A., Vonitsanos, G., Tsigonias, M. and Macro, K.L., 2021, Challenges for the printing industry in the modern digital and meta - pandemic era, Proc. 47th IARIGAI 2021, Athens, Greece, pp. 10-28.

Skobelev, P. O. and Borovik, S. Yu., 2017, On the way from Industry 4.0 to Industry 5.0: from digital manufacturing to digital society, International Scientific Journals, vol. 2(6), pp. 307-311.

Alvarez-Aros, E.L. and BERNAL-TORRES, C.A., 2021, Technological competitiveness and emerging technologies in industry 4.0 and industry 5.0, J. of An Acad Bras Cienc, vol. 93(1), DOI: 10.1590/0001-3765202120191290

Identification of Emerging Technologies and Breakthrough Innovations, 2022, EIC Working Paper Report 1/2022, European Innovation Council, URL: https://eic.ec.europa.eu, accessed on 21/8/2023

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธันวาคม 2560.

ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, 2022, 10 Technologies to Watch 2022, ข่าวประชาสัมพันธ์ สวทช., ตุลาคม 2565, แหล่งที่มา https://www.nstda.or.th, เข้าดูเมื่อวันที่ 21/8/2023.

อรัญ หาญสืบสาย, 2566, การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการผลิตสู่เทคโนโลยีดิจิทัล - กรณีศึกษาสำนักพิมพ์จุฬาฯ, วารสารวันการพิมพ์ไทย, 3 มิถุนายน 2566, หน้า 34-37.

หลักการและแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แหล่งที่มา https://www.setsustainability.com, เข้าดูเมื่อวันที่ 21/8/2023.

รู้จัก ‘ESG & SDGs’ 2 แนวคิดสร้างโอกาสและความท้าทายธุรกิจสู่ความยั่งยืน, บทความของธนาคารกรุงเทพ, 11 กุมภาพันธ์ 2565, แหล่งที่มา https://www.bangkokbanksme.com, เข้าดูเมื่อวันที่ 21/8/2023.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29