ติดต่อ

เจ้าของ
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131

ISSN  2774-0722 (Online)

โทรศัพท์: 038102566 ต่อ 103
Email: [email protected]
เว็บไซต์: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/index