ส่งบทความ

การส่งบทความ
1. บทความวิจัยที่มีการดำเนินงานหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้นิพนธ์ต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอส่งบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (JMPA-001 หรือ JMPA-002)” โดยกรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มจากไฟล์เอกสาร
ทรอนิกส์เท่านั้น 
2. กรณีที่เป็นบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา (วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์)  ต้องได้รับการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (JMPA-003) เป็นลายลักษณ์อักษรในการนำผลงานเสนอตีพิมพ์ อีกทั้งมีชื่อลำดับถัด
จากผู้นิพนธ์
3. กรณีที่เป็นบทความที่มีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 คน จะต้องมีหนังสือจากผู้นิพนธ์ร่วมทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยให้ระบุชื่อ - นามสกุลในลำดับถัดจากผู้นิพนธ์หลักทุกรายการ (ที่อยู่และสังกัดของผู้นิพนธ์ร่วมให้อยู่ในรูปของ
เชิงอรรถใต้บทคัดย่อเช่นเดียวกับ
ผู้นิพนธ์หลัก)
4. ในกรณีที่มีไฟล์เอกสารแนบกับบทความผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมภาพประกอบ เป็นไฟล์รูปภาพ นามสกุล JPEG หรือ PNG
ความละเอียด 300-350 dpi และต้องระบุชื่อไฟล์ภาพให้ชัดเจน และเรียงไฟล์ภาพตามลำดับในเนื้อหาบทความ 
5. ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกวารสารดนตรีและการแสดง พร้อมส่งบทความต้นฉบับ และเอกสารประกอบ
การส่งบทความผ่านระบบ Online Submission โดยเลือกใช้ช่องทางเว็บไซต์วารสารในเครือข่าย Thai Journal Online (TCI) : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบทความ
1. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์ ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้นิพนธ์เท่านั้น กองบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบ
2. วารสารดนตรีและการแสดงมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ แต่ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็นของผู้นิพนธ์