จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)
วารสารดนตรีและการแสดง ยึดถือและปฏิบัติในหลักการของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ COPE (Committee On Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด โดยวารสารมีแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมดังนี้

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีประเด็นที่น่าสน เป็นประโยชน์ทางแวดวงวิชาการ ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ประเมิน ผู้นิพนธ์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน ทั้งนี้ ในการพิจารณาประเมินบทความ บรรณาธิการและ
กองบรรณาธิการต้องปกปิดชื่อ สังกัด และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้นิพนธ์ไม่ให้ผู้ประเมินทราบ

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewers)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หรือ ผู้ประเมินบทความต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสำคัญของบทความ รวมถึงพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ จริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของ
ผู้นิพนธ์หรือบทความให้แก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อผู้ประเมินทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ผู้ประเมินควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบและปฏิเสธ
การประเมินบทความนั้น ๆ

จริยธรรมของผู้นิพนธ์ (Author)
ผู้นิพนธ์ต้องจัดทำต้นฉบับบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ โดยต้องไม่ส่งบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่ส่งต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ต้นฉบับบทความที่เสนอจะต้องไม่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดจริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หากมีการพาดพิงผลงานของผู้อื่นจะต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วย หากมีการสนับสนุนเงินทุนการทำวิจัย ผู้นิพนธ์จะต้องระบุแหล่ง
ชื่อทุน

จริยธรรมวิจัยในการทำวิจัย (Research Ethics)
ผู้นิพนธ์ที่เสนอต้นฉบับบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยหรือการดำเนินการใด ๆ กับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง จะต้องได้รับการรับรองแล้ว โดยผู้นิพนธ์ต้องระบุเลขที่ใบรับรองและส่วนงานที่ออกใบรับรองนั้นลงใบบทความด้วย