เกี่ยวกับวารสาร

วารสารดนตรีและการแสดงปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 2 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวารสารดนตรีและการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดงให้ความสำคัญกับคุณภาพเสมอมา โดยมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์จำนวน 2 ท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทความ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่าพิจารณาบทความของผู้เขียนใด และผู้เขียนบทความจะไม่สามารถทราบเช่นกันว่าผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดประเมินคุณภาพบทความ เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพบทความมีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
วารสารดนตรีและการแสดงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความจากเดิมอย่างน้อย 2 ท่านเป็น 3 ท่านสำหรับบทความที่ส่งเข้าพิจารณาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารดนตรีและการแสดง (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2) : กรกฎาคม – ธันวาคม
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารดนตรีและการแสดง (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2) : กรกฎาคม – ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 20-12-2021

Research Article

ดูทุกฉบับ