วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและการแสดง
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ และวิจัยด้านดนตรีและการแสดง
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าในด้านวิชาการ
และวิจัยทางดนตรีและการแสดง
กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 (ฉบับภาคต้น) มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 (ฉบับภาคปลาย) กรกฎาคม – ธันวาคม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2018): วารสารดนตรีและการแสดง (Vol.4 No.2)

ดูเล่มทุกฉบับ