เกี่ยวกับวารสาร

วารสารดนตรีและการแสดงปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 2 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวารสารดนตรีและการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง วารสารดนตรีและการแสดงให้ความสำคัญกับคุณภาพเสมอมา โดยมีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์จำนวน 2 ท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบทความ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบว่าพิจารณาบทความของผู้เขียนใด และผู้เขียนบทความจะไม่สามารถทราบเช่นกันว่าผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดประเมินคุณภาพบทความ เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพบทความมีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
วารสารดนตรีและการแสดงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความจากเดิมอย่างน้อย 2 ท่านเป็น 3 ท่านสำหรับบทความที่ส่งเข้าพิจารณาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

Announcements

เรื่อง ปิดรับบทความจากภายนอกหน่วยงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง

25-05-2022

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

     กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง ขอปิดรับบทความจากภายนอกหน่วยงาน ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2565) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2567) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

     กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เมื่อวารสารดนตรีและการแสดงเปิดรับบทความจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

Read more about เรื่อง ปิดรับบทความจากภายนอกหน่วยงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารดนตรีและการแสดง (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1) : มกราคม – มิถุนายน
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารดนตรีและการแสดง (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1) : มกราคม – มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 29-06-2023

Research Article

Academic Article

ดูทุกฉบับ