Contact

กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

Principal Contact

สุภัทรชัย จีบแก้ว

Support Contact

ปาณิศา ผลประพฤติ