กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ศ.ดร.พรรัตน์ ดำรุง 

    ศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์                        

    ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

    ศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    รศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

บรรณาธิการที่ปรึกษา

    ผศ.ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ  

บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

    อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยรังสิต

    ศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น          

มหาวิทยาลัยทักษิณ

    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ผศ.ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ผศ.ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    ผศ.ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

    รศ.ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่            

มหาวิทยาลัยมหิดล

    ผศ.ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

    ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ

กองบริหารงาน

    นายสุภัทรชัย จีบแก้ว  

    นางสุกัญญา จารุธัมโม

    นายกฤษณะ สโมสร   

    นายมานพ  เกษประดิษฐ์

    นางสาวปาณิศา ผลประพฤติ