กองบรรณาธิการ

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
บรรณาธิการที่ปรึกษา     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
บรรณาธิการ                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ          
อาจารย์วิสาขา  แซ่อุ้ย
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพย์รัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ