เรื่อง ปิดรับบทความจากภายนอกหน่วยงานที่จะตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง

25-05-2022

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

     กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง ขอปิดรับบทความจากภายนอกหน่วยงาน ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2565) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2567) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

     กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เมื่อวารสารดนตรีและการแสดงเปิดรับบทความจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง