การสร้างคู่มือการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต

ผู้แต่ง

  • นัฎฐกานต์ ชนะสงคราม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

คู่มือ, การออกแบบภาพแปรขบวน, วงโยธวาทิต, รูปแบบคอร์ สไตล์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง “การสร้างคู่มือการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิตในประเทศไทยรูปแบบคอร์ สไตล์ (Corps style)4 ช่วงปี พ.ศ. 2543-2563 2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำมาวิเคราะห์ประมวลผลและจัดสร้างเป็นคู่มือการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต 3) เพื่อทำการประเมินคุณภาพของคู่มือการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิตที่จัดสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิตในประเทศไทยรูปแบบคอร์ สไตล์ ช่วงปี พ.ศ. 2543-2563 พบว่า มีข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต 4 ประเด็น ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ในการทำงาน (2) การวางแผนและการเตรียมข้อมูล (3) วิธีการทำงาน (4) ปัญหาและอุปสรรค 2) ผลจากการสร้างคู่มือ การออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต พบว่า มีองค์ประกอบของคู่มือที่สำคัญ ได้แก่ ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา และบรรณานุกรม 3) ผลจากการประเมินคุณภาพคู่มือ พบว่า คู่มือการออกแบบภาพ แปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านรูปเล่ม (2) ด้านเนื้อหาและภาพประกอบ และ (3) ด้านการนำไปใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ 4.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงสรุปว่า คู่มือการออกแบบภาพแปรขบวนสำหรับวงโยธวาทิตมีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021