โหมโรงมวยไทยสำหรับวงเครื่องลมทองเหลือง

ผู้แต่ง

  • พฤฒิรณ นันทโววาทย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาธร ศรีกรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

โหมโรงมวยไทย, วงเครื่องลมทองเหลือง, เครื่องดนตรีสังเคราะห์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง โหมโรงมวยไทยสำหรับวงเครื่องลมทองเหลือง เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ในศาสตร์การประพันธ์ดนตรีตะวันตก (Music Composition) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีสำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องดนตรีสังเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์บทประพันธ์ดนตรีโหมโรงมวยไทยสำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองโดยมีความยาวของบทประพันธ์ดนตรีนี้เป็นเวลาทั้งหมดประมาณ 8 นาที และได้แบ่งท่อนเพลงในบทประพันธ์ออกเป็น 3 ท่อนหลัก ได้แก่ ท่อนนำ ท่อนไหว้ครูร่ายรำมวยไทย และท่อนต่อสู้ บทประพันธ์ดนตรีชิ้นนี้ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีทั้งหมด 21 เครื่อง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 13 เครื่อง ประกอบไปด้วย ทรัมเป็ต 4 เครื่อง เฟรนช์ฮอร์น 4 เครื่อง ทรอมโบน 2 เครื่อง เบสทรอมโบน 1 เครื่อง ยูโฟเนียม 1 เครื่อง และทูบา 1 เครื่อง กลุ่มเครื่องกระทบ 4 เครื่อง ประกอบไปด้วย กลองสแนร์ กลองใหญ่คอนเสิร์ต ฉาบ และ เครื่องประกอบจังหวะ กลุ่มเครื่องดนตรีสังเคราะห์ 4 เครื่อง ประกอบไปด้วย ลีดซินธิไซเซอร์ เบสซินธิไซเซอร์ อาร์เพจจิเอเตอร์ซินธิไซเซอร์ และ แซมเปิ้ลเพลย์แบคซินธิไซเซอร์ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ดนตรีสำหรับกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองโดยมิได้คำนึงถึงการจัดรูปแบบวงดนตรีตามหลักลักษณะของวงเครื่องลมทองเหลืองโดยทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021