แนวคิดในการเรียบเรียงเรียงเสียงประสานบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ชุด “เสียงประสานบูรพา”

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

เพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพา, แนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสาน, เสียงประสานบูรพา

บทคัดย่อ

บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขี้นเพื่อแสดงถึงการดำเนินชีวิตของนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ในสมัยนั้นมีความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและพื้นที่บางแสน เป็นอย่างมาก ทำให้มีการประพันธ์เพลงที่ถ่ายทอดถึงเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน หรือแม้กระทั่งถ่ายทอดถึงบรรยากาศการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอยู่หลายบทเพลง ซึ่งในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 64 ปีใน พ.ศ. 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะบันทึกเสียงเพลงประจำมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้แทนเพลงประจำประจำมหาวิทยาลัยบูรพาในรูปแบบเดิม เพื่อเป็นการอนุรักษ์บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยบูรพาอันทรงคุณค่า จึงได้เกิดโครงการจัดทำเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า “เสียงประสานบูรพา” ในรูปแบบใหม่ ให้ทันยุคสมัยในปัจจุบันและก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจต่อ สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันผู้เขียนได้พิจารณาปรับลักษณะและบุคลิกของบทเพลงให้ทันยุคสมัย บนพื้นฐานเทคนิคการ เรียบเรียงเสียงประสานยุคใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้บทเพลงเข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการยึดถือความหมายและอารมณ์ของคำในเนื้อเพลงเป็นแก่นหลักของการเรียบเรียง สะท้อนความหมายของคำร้องด้วยเสียงดนตรีประกอบ เพื่อให้เกิดความสุนทรีย์จากการรับฟังเพลงและรำลึกถึงความเป็นบูรพา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021