เพลงขับร้องสำหรับเด็กไทย: กรณีศึกษา ผลงานของนายฉันท์ ขำวิไล

ผู้แต่ง

  • ณัชชา วรรณทะมาศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พูนพิศ อมาตยกุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนรรฆ จรัณยานนท์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ณัฐชยา นัจจนาวากุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

เพลงขับร้องสำหรับเด็ก, ฉันท์ ขำวิไล

บทคัดย่อ

เพลงขับร้องสำหรับเด็กไทย: กรณีศึกษา ผลงานของนายฉันท์ ขำวิไล เป็นการศึกษาความเป็นมาและวิเคราะห์เพลงขับร้องสำหรับเด็กไทยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่วง พ.ศ. 2431 - 2494 ผลการวิจัยพบว่า 1) เพลงขับร้องสำหรับเด็ก ผลงานของนายฉันท์ ขำวิไล ทั้ง 4 เล่ม เกิดจากการทำงานร่วมกันของ นายฉันท์ ขำวิไล พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ครูมนตรี ตราโมท และนายจำรัส เกียรติก้อง มีการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียง 78 rpm ด้วยวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล ใช้สอนเด็กนักเรียนประชาบาลทั่วประเทศ 2) นายฉันท์ ขำวิไล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประพันธ์บทกวีและภาษาไทย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 20 เล่ม รวมถึงการเรียบเรียงแบบเรียนเร็วใหม่และประพันธ์บทร้องเพลงชาติไทย พ.ศ. 2477 ใช้ร้องในท่อน 3 และ 4 ต่อจากบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) 3) เพลงขับร้องสำหรับเด็ก ผลงานของนายฉันท์ ขำวิไล เล่ม 1 ใช้โครงสร้างฉันทลักษณ์แบบกลอนสี่กาพย์ยานี 11 และกลอนเพลง อัตราจังหวะ 2/4 และ 4/4 เนื้อร้องเต็ม มีท่อนเดียว ความยาว 4 - 20 ห้องเพลง มีสัมผัสระหว่างคำช่วยในการจดจำของเด็ก ใช้บันไดเสียงเพนทาโทนิค F และ G เหมาะสมสำหรับเด็ก เพลงที่มีช่วงเสียงไม่เกินขั้นคู่ 8 จำนวน 28 เพลง เกินขั้นคู่ 8 จำนวน 3 เพลง เนื้อร้องกล่าวถึงธรรมชาติ สัตว์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เด็ก ชีวิตประจำวัน บทบาทหน้าที่ และการละเล่นของเด็กไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2491). หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2497). รายงานการศึกษา พ.ศ. 2497. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

ฉันท์ ขำวิไล. (2491). หนังสือบทขับร้อง เพลงตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภา

ฉันท์ ขำวิไล. (2500). นิราศลาสิกขา. หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ นายหมุน ขำวิไล.

ฉันท์ ขำวิไล. (2500). ลิเกชวนหัว เรื่อง รจนาเลือกคู่. หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ นายหมุน ขำวิไล. พระนคร: กรุงเทพการพิมพ์.

ฉันท์ ขำวิไล. (2509). กำสรวลสังเวช. หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ นายบุรินทร์ สิมพะลิก.

สุกรี เจริญสุข. (2532). เพลงชาติ. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

อาจิณ จันทรัมพร. (2537). นักเขียนไทย ใน “สวนหนังสือ”. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022