บทบาทการแสดงลิเกของครูสกุณา รุ่งเรือง

ผู้แต่ง

  • วรรณวิภา วงวาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ครูสกุณา รุ่งเรือง, ลิเก, การแสดง

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่องบทบาทการแสดงลิเกของครูสกุณา รุ่งเรือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการแสดงลิเกของครูสกุณา รุ่งเรือง โดยดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. การสัมภาษณ์ครูสกุณา รุ่งเรือง รวมถึงผู้ร่วมงานในการแสดงลิเก เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงลิเกในฐานะนางลิเก ครูสกุณา รุ่งเรืองเป็นบุคคลสำคัญด้านลิเกที่มีผลงานทางด้านการแสดงบนเวที ทางโทรทัศน์ การกำกับการแสดงประพันธ์บทลิเกและถ่ายทอดกระบวนการขับร้อง กระบวนการรำ ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการแสดงลิเกจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือรางวัลดาวเมขลา ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการลิเก เป็นบุคคลที่เกิดในครอบครัวลิเก ได้รับการถ่ายทอดการแสดงลิเกจากครอบครัวบิดา มารดาคือคณะลิเกหอมหวลและคณะลิเกธิดาไวยคุล ได้รับการถ่ายทอดจากครู อาจารย์ทางด้านลิเก นาฏศิลป์ไทยหลายท่าน อีกทั้งในการด้นกลอนมีเสียงการขับร้องที่ก้องกังวานโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความสนใจและกระบวนการรำที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ประทับใจของผู้ชม

จากการศึกษาพบว่าบทบาทการแสดงของนางลิเกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการขับร้อง การรำในบทบาทของนางเอก นางร้าย นางตลก ผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชาย การรำดาบ การรำทวน การรำเกี้ยวพระ-นาง การรำออกตัว การแสดงลิเกในบทบาทนางลิเกของครูสกุณา รุ่งเรืองมีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน ทั้งในด้านการด้นกลอนและกระบวนการรำพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ และได้ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเพื่ออนุรักษ์ศิลปะของลิเก

Downloads

Download data is not yet available.

References

นงนุช ไพรพิบูลยกิจ. (2541). ลิเก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คอมแพคท์ปริ้นท์.

โรงละครแห่งชาติ. (2546). ลิเกเกียรติยศแห่งสยาม พญากงพญาพานแห่งสุวรรณภูมิ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงละครแห่งชาติ.

สุจริต บัวพิมพ์. (2538). มรดกไทย. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์.(2541). ลิเก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คอมแพคท์ปริ้นท์.

สุริยา สมุทคุปติ์. (2541). แต่งองค์ทรงเครื่อง ลิเก ในวัฒนธรรมประชาไทย. นครราชสีมา :โรงพิมพ์สมบูรณ์การพิมพ์.

สกุณา รุ่งเรือง. ศิลปินลิเก. (5 สิงหาคม 2563). สัมภาษณ์.

อนุกูล โรจนสมบูรณ์. (2559). ลิเก การแสดงและการฝึกหัด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022