แนวทางการบรรเลงกลุ่มทรอมโบนในวงบิ๊กแบนด์ในบทเพลงของแซมมี่ เนติโก

ผู้แต่ง

  • สรพจน์ วรแสง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  • เด่น อยู่ประเสริฐ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

กลุ่มทรอมโบน, แซมมี่ เนสติโก, วงบิ๊กแบนด์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบรรเลงกลุ่มทรอมโบนในวงบิ๊กแบนด์ในเรื่องเทคนิคการใช้การควบคุมลักษณะเสียง ความสมดุลเสียงในกลุ่มทรอมโบน และเทคนิคเฉพาะของทรอมโบน โดยผู้วิจัยเลือกบทประพันธ์เพลงของแซมมี่ เนสติโกจำนวน 2 บทเพลงคือ บทเพลงเอทตี้เอทเบซีสตรีท และบทเพลงวินด์แมชชีน โดยวิเคราะห์จากแผ่นบันทึกเสียงอัลบั้ม เดอะเลกาซีออฟแซมมี่ เนสติโก บรรเลงโดย เดอะยูไนเต็ดสเตทอาร์มีฟิลด์แบนด์ และอัลบั้ม เบซีคอลลีแซมมี่ บรรเลงโดย เดอะเซาท์เวสต์ เรดิโอบิ๊กแบนด์ โดยทั้ง 2 อัลบั้มแซมมี่ เนสติโกทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลง แต่การถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงของทั้ง 2 วงก็มีความหลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวงรวมถึงการตีความบทเพลงและความรู้สึกในการถ่ายทอดบทเพลง การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งเพื่อจะให้เห็นว่าแนวทางการบรรเลงกลุ่มทรอมโบนในกลุ่มทรอมโบนสามารถใช้เทคนิคต่างๆ มาเสริมเพื่อให้เกิดความไพเราะในบทเพลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2554). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกศกะรัต.

อนันต์ ลือประดิษฐ์. (2545). Jazz อิสรภาพทางดนตรีของมนุษยชาติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เนชั่น.

Ball, T. J. (2009). A Trombone Handbook for the Secondary School Jazz Ensemble Director (Unpublished Doctoral dissertation). University of Northern Colorado, USA.

Greig, J., & Lowe, G. (2014). Breaking Sound Barriers: New Perspectives on Effective Big Band Development and Rehearsal. Australian Journal of Music Education, 47 (1), 52-65.

Martin & Waters, 2009.

Tanner, O. P., & Megill, W. D. (2019). Jazz (13th ed.). New York: McGraw-Hill.

Wright, R. (1982). Inside the Score. New York: Kendor Music.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2022