ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนในระบบกฎหมายไทย

ผู้แต่ง

  • สาริศ อัคราธิวัฒน์ -

คำสำคัญ:

ทรงผมของนักเรียน, กฎ , กฎหมายลำดับรอง , หลักความชอบด้วยกฎหมาย

บทคัดย่อ

ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนในระบบกฎหมายไทยเป็นเหตุให้มีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนกฎ แม้ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน แต่ปัจจุบันปัญหาที่ครูกล้อนผมของนักเรียนโดยปราศจากความยินยอมยังปรากฏ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูบางคนไม่ตระหนักปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน บทความนี้จึงมุ่งอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่ากฎทั้ง 2 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย 4 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาการออกกฎโดยไม่มีอำนาจ ปัญหาวัตถุประสงค์ของกฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาเนื้อหาของกฎเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และปัญหาเนื้อหาของกฎขัดต่อหลักความได้สัดส่วน การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าใจปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของกฎเกี่ยวกับการไว้ทรงผมในระบบกฎหมายไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนข้อพิพาทการกล้อนผมของนักเรียน ตลอดจนลดจำนวนคดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครองในอนาคตด้วย

References

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2562). หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2554). กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : นิติราษฎร์.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2564) คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : อ่านกฎหมาย.

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2565). ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2528). ประมวลกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ภาคการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (2562). ชาวเน็ตถกสนั่น ภาพนักเรียนชาย 2 คนถูก “กล้อนผม” ทนายชี้ครูไม่มีสิทธิ์ทำ. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2565. จาก https://www.thairath.co.th/news/society/1570783.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (2563). กลุ่ม นร.ร้อง ศาลปกครอง จี้ ศธ.ถอนกฎกระทรวง ยังถูกละเมิดสิทธิ์ตัดผม. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2565. จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1900059.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (2566). ม็อบโกนผมประท้วง สื่อความเจ็บปวดเรียกร้องยกเลิก ม.112 จ่อเคาต์ดาวน์คืนนี้. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566. จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2277642.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. (2566). เอาที่เหมาะสม! รมว.ศึกษา ลงนามแก้ระเบียบฯ ทรงผมนักเรียนใหม่ 'จะไว้สั้นยาวก็ได้. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566. จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2277642.

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 12/2546.

ราชกิจจานุเบกษา (2515) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 89 ตอน 106 วันที่ 11 กรกฎาคม 2515, น. 128.

ราชกิจจานุเบกษา (2515) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 98 ตอนพิเศษ 66 วันที่ 25 เมษายน 2515, น. 27-32.

ราชกิจจานุเบกษา (2518) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 92 ตอน 9 วันที่ 17 มกราคม 2518, น. 1.

ราชกิจจานุเบกษา (2546) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 62 วันที่ 6 กรกฎาคม 2546, น. 1-30.

ราชกิจจานุเบกษา (2546) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 95 วันที่ 2 ตุลาคม 2546, น. 1-29.

ราชกิจจานุเบกษา (2563) ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 103 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563, น. 6.

ราชกิจจานุเบกษา (2566) ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 23 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566, น. 5.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2565) บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1523/2565 เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2565). บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1202/2565 เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน.

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2562). คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2472). ศธ.2/267 เรื่อง มณฑลภูเก็ตส่งสำเนาคำสั่งเรื่องให้นักเรียนรักษาอนามัย (20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2472).

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2479). ภ 002 หวญ 5/32 เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ. 2479.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2482). 2.ศธ.4/24 เรื่อง ระเบียบกระทรวงธรรมการ เรื่องการแต่งกายนักเรียน.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2490). 2.ศธ.19/22 เรื่อง ขอให้พิจารณาการบังคับ น.ร. ตัดผมสั้น (22 ตุลาคม 2489 – 5 พฤศจิกายน 2490).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30